O projekcie - REKRUTACJA

                                                                         
Projekt pn. „Poprawa jakości kształcenia na kierunku pielęgniarstwo drogą do zwiększenia ilości absolwentów” realizowany w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020
Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia
Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych
Nr projektu: POWR.05.03.00-00-0049/17

Rekrutacja do projektu

Władze Wyższej Szkoły Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej serdecznie zapraszają studentów pielęgniarstwa stacjonarnego do udziału w Projekcie pn. „Poprawa jakości kształcenia na kierunku pielęgniarstwo drogą do zwiększenia ilości absolwentów”. Głównym celem Projektu jest podniesienie jakości kształcenia oraz zwiększenie zainteresowania studiami na kierunku pielęgniarstwo i wykształcenia dodatkowej liczby absolwentów na tym kierunku (z tytułem licencjata pielęgniarstwa).

Projekt jest realizowany w partnerstwie z lokalnymi podmiotami leczniczymi, tj.: Zagłębiowskim Centrum Onkologii Szpitalem Specjalistycznym im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej oraz Centrum Medycznym Sante Clinic sp. z o.o. s.k. w Sosnowcu. Adresatami Projektu są studenci studiów stacjonarnych I roku kierunku pielęgniarstwo, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2017/2018, studenci II roku pielęgniarstwa, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2016/2017 oraz studenci III roku pielęgniarstwa, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2015/2016 i wyrażą dobrowolną zgodę na udział w Projekcie. Limit miejsc w Projekcie wynosi 128 miejsc.

Okres realizacji projektu 02.10.2017r. - 30.09.2021 r.
Wartość całkowita projektu: 2 809 078,55 zł
Wartość dofinansowania: 2 521 388,55 zł

Uczestnikom Projektu oferujemy:
  • program stypendialny – z którego mogą skorzystać studenci, którzy w poprzednim roku kształcenia otrzymali najlepsze wyniki w nauce. Wartość miesięcznego stypendium może wynieść maksymalnie 680 zł. Stypendia przyznawane będą na rok akademicki, przy czym stypendium będzie mogło być wypłacane dla 1 studenta maksymalnie przez 4 semestry;

  • ponadprogramowe, płatne praktyki zawodowe w wymiarze 80 godzin - będą realizowane z zakresu Geriatrii (50 godzin) oraz z zakresu Podstawowej opieki zdrowotnej (30 godzin). Praktyki będą realizowane w placówkach leczniczych będących partnerami Projektu.

  • płatne obowiązkowe praktyki zawodowe wynikające z kształcenia podstawowego. Student uczestniczący w projekcie otrzyma wynagrodzenie. Łączna liczba godzin praktyk zawodowych w całym cyklu kształcenia wynosi 1200 godzin (obowiązkowe praktyki zawodowe dla studentów nie biorących udziału w Projekcie są bezpłatne).

  • dodatkowe zajęcia - 3 kursy, które wykraczają poza standardowy program kształcenia. Obejmują zagadnienia z przedmiotów: Pielęgnacja pacjenta wentylowanego mechanicznie 30 godzin, Aspekty leczenia ran – 30 godzin, Edukator w cukrzycy – 30 godzin. Podczas zajęć przewidziany jest catering – obiady.

Realizacja w/w projektu przyczyni się do:

1. podniesienia atrakcyjności studiów na kierunku pielęgniarstwo,
2. zwiększenia liczby studentów na kierunku pielęgniarstwo stacjonarne studia I stopnia (licencjat),
3. podniesienia kompetencji absolwentów kierunku pielęgniarstwo,
4. podjęcia zatrudnienia absolwentów kierunku pielęgniarstwo w jednostkach służby zdrowia na terenie Polski.

Rekrutacja składa się z dwóch etapów:

I etap - złożenie formularza zgłoszeniowego do projektu w terminie od 2 października do 15 października 2017 r. Weryfikacja dokumentów kandydatów, zgodnie z Regulaminem realizacji oraz zasadami uczestnictwa w projekcie.

Formularz zgłoszeniowy - (kliknij tutaj aby pobrać w wersji elektronicznej) w wersji papierowej (wypełnione wszystkie pola, podpisany własnoręcznym podpisem) należy złożyć osobiście bądź przesłać pocztą - liczy się data wpływu - w Zakładzie Praktyk Zawodowych Wyższej Szkoły Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej ul. Kościelna 6 pokój 2 / parter.

II etap - po weryfikacji dokumentacji sporządzona zostanie lista zakwalifikowanych do rozmowy z psychologiem. Rozmowa kwalifikacyjna z psychologiem odbędzie się w dniach 17-18 października 2017 r. W przypadku dużej liczby zainteresowanych osób sporządzona zostanie lista rezerwowa, w przypadku zbyt małej liczby zaintersowanych osób rekrutacja zostanie powtórzona. Z przeprowadzonej rekrutacji sporządzony zostanie protokół, zawierający dane osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie, a lista uczestników projektu zostanie umieszczona na stronie internetowej wsps w dn. 19 października 2017 r. Zakwalifikowani uczestnicy projektu zobowiązani są do dostarczenia do dn. 26 października 2017 r, do Zakładu Praktyk Zawodowych (pokój nr 2) dokumentów:

  • deklaracja uczestnictwa w projekcie;
  • oświadczenie uczestika projektu o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych;
  • umowa o uczestnictwo w projekcie;

Biuro Projektu

Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej
ul. Kościelna 6, 41-303 Dąbrowa Górnicza
tel.: 32 264 74 75
Dokumenty do pobrania
Dokumenty do pobrania po zakwalifikowaniu do udziału w projekcie:

 

O PROJEKCIE
POBIERZ
  • PODANIE
  • REGULAMIN
KONTAKT
MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
 
PROJEKT: "POPRAWA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA DROGĄ DO ZWIĘKSZENIA ILOŚCI ABSOLWENTÓW"