O PROJEKCIE - OGÓLNIE

                                                                         

Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej przy ul. Kościelna 6 41-303 Dąbrowa Górnicza jest Beneficjentem i realizuje Projekt pt: „Poprawa jakości kształcenia na kierunku pielęgniarstwo drogą do zwiększenia ilości absolwentów na kierunku pielęgniarstwo” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś V, Działania: 5.3., realizacja rozpoczęła się w październiku 2017 roku.

Celem programu jest podniesienie jakości kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo – studia pierwszego stopnia, co przyczyni się do zwiększenia liczby absolwentów tego kierunku o co najmniej 25% w stosunku do liczby absolwentów tego kierunku z roku poprzedzającego realizację programu.

  W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące zadania:
 • Zadanie 1: Przygotowanie programu rozwojowego na kierunku pielęgniarstwo I stopnia w WSPS Dąbrowa Górnicza
 • Zadanie 2: Kursy doskonalące dla kadry dydaktycznej
 • Zadania 3 : Monitoring przyrostu absolwentów
 • Zadanie 4: Monitoring zatrudnienia osób w sektorze opieki zdrowotnej
 • Zadanie 5: Program stypendialny
 • Zadanie 6: Realizacja zajęć dodatkowych wykraczających ponad standard
 • Zadanie 7: Realizacja praktyk zawodowych w formule dostosowania do warunków i zasad odbywania obowiązkowych praktyk zawodowych zgodnie z zaleceniami Rady z dnia 10 marca 2014r. w sprawie ram jakości staży (2014/C 88 /01)
 • Zadanie 8: Finansowanie ponadprogramowych praktyk

Efektem będzie podniesienie umiejętności praktycznych, kompetencji i wiedzy absolwentów Uczelni, co doprowadzi do wejścia na rynek pracy kompetentnych i wyszkolonych pielęgniarek/pielęgniarzy w sposób praktyczny odpowiadając na potrzeby przyszłych pracodawców – podmiotów leczniczych.

Realizacja w/w projektu przyczyni się do:

1. Podniesienia atrakcyjności studiów na kierunku pielęgniarstwo,
2. Zwiększenia liczby studentów na kierunku pielęgniarstwo stacjonarne studia I stopnia (licencjat),
3. Podniesienia kompetencji absolwentów kierunku pielęgniarstwo,
4. Podjęcia zatrudnienia absolwentów kierunku pielęgniarstwo w jednostkach służby zdrowia na terenie Polski.

Projekt jest realizowany w partnerstwie z lokalnymi podmiotami leczniczymi, tj.: Centrum Medycznym Sante Clinic sp. z o.o. s.k. w Sosnowcu oraz placówkami medycznymi wybranymi zgodnie z zasadami konkurencyjności.

Projekt w całości będzie realizowany z poszanowaniem zasad równości szans płci oraz osób niepełnosprawnych.

Okres realizacji projektu: od 02.10.2017r. do 30.09.2021 r

W ramach Projektu zakwalifikowanych zostanie 128 studentów pielęgniarstwo I stopnia i 12 nauczycieli akademickich WSPS.

Wartość całkowita projektu: 2 809 078,55 zł
Wartość dofinansowania: 2 521 388,55 zł

 

HARMONOGRAM UDZIELANEGO WSPARCIA

w ramach projektu pt: „Poprawa jakości kształcenia na kierunku pielęgniarstwo drogą do zwiększenia ilości absolwentów” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś V, Działania: 5.3.

Nazwa zadania Skrócony opis zadania Czas realizacji zadania
Przygotowanie programu rozwojowego na kierunku pielęgniarstwo I stopnia w WSPS Dąbrowa Górnicza W ramach zadania zostanie stworzony programu rozwoju kierunku pielęgniarstwo I stopnia w WSPS. Program będzie się składał z: programów dla kursów doszkalających dla studentów (3 programy), programów dla kursów dla nauczycieli akademickich (2 programy), programów na praktyki ponadwymiarowe (2 programy), programu stypendialnego dla studentów oraz opracowanie programu. Zadanie będzie realizowane w październiku 2017r
Kursy doskonalące dla kadry dydaktycznej W ramach zadania zostaną zrealizowane 2 kursy doskonalące dla nauczycieli akademickich kierunku pielęgniarstwo I stopnia WSPS:
1) Dydaktyka szkoły wyższej – stosowanie nowych technik i narzędzi podczas pracy dydaktycznej – 30 godzin.
2) Przygotowanie materiałów wspierających e-nauczanie – 30 godzin.
Zadanie będzie realizowane w lutym 2018r.
Monitoring przyrostu absolwentów W ramach tego zadania prowadzony będzie monitoring przyrostu absolwentów dwa razy w roku (co semestr). Zadanie będzie realizowane do końca trwania projektu 30.09.2021r.
Monitoring zatrudnienia osób w sektorze opieki zdrowotnej W ramach zadania zbadamy losy osób biorących udział w Programie, po ukończeniu programu i uzyskaniu dyplomu licencjata pielęgniarstwa oraz prawa wykonywania zawodu. Weryfikacja zatrudnienia na podstawie oświadczenia uczestnika. Zadanie będzie realizowane do końca trwania projektu 30.09.2021r.
Program stypendialny W ramach zadania zostanie opracowany uczelniany program stypendialny dla studentów modernizowanego kierunku studiów Pielęgniarstwo. Zadanie będzie realizowane od października 2017 roku do końca września 2020 roku.
Realizacja zajęć dodatkowych wykraczających ponad standard W ramach zadania zostaną zrealizowane, dla studentów pielęgniarstwa I stopnia, następujące zagadnienia wykraczające ponad standard:
1) Pielęgnacja pacjenta wentylowanego mechanicznie – 30 godzin
2) Aspekty leczenia ran – 30 godzin.
3) Edukator w cukrzycy – 30 godzin.
Zadanie będzie realizowane od maja 2018r. do końca czerwca 2020r.
Realizacja praktyk zawodowych w formule dostosowania do warunków i zasad odbywania obowiązkowych praktyk zawodowych zgodnie z zaleceniami Rady z dnia 10 marca 2014r. w sprawie ram jakości staży (2014/C 88 /01) W ramach dostosowania do wymogów Europejskiej Ramy Jakości Praktyk i Staży przewiduje się zastąpienie bezpłatnych praktyk zawodowych, wynikających ze standardu kształcenia, praktykami odpłatnymi. Studenci i opiekunowie praktyk ze strony instytucji przyjmującej otrzymają wynagrodzenie za zrealizowane praktyki. Zadanie będzie realizowane od maja 2018r. do końca lutego 2021r.
Finansowanie ponadprogramowych praktyk W ramach zadania zostaną zrealizowane zagadnienia w ramach praktyk zawodowych ponadwymiarowych:
- Geriatria – 50 godzin lub POZ -30 godzin
Zajęcia będą realizowane u Partnerów.
Zadanie będzie realizowane od września 2018r. do końca września 2020 r.
O PROJEKCIE
POBIERZ
 • PODANIE
 • REGULAMIN
KONTAKT
MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
 
PROJEKT: "POPRAWA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA DROGĄ DO ZWIĘKSZENIA ILOŚCI ABSOLWENTÓW"