REKRUTACJA PRACOWNIKÓW - DYDAKTYKA SZKOŁY WYŻSZEJ

FU wiedza eduk rozwoj FU wiedza eduk rozwoj UE europ fund spolecz

Załącznik A – wzór minimalnego zapytania ofertowego

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na przeprowadzenie szkolenia w zakresie kursu doskonalącego dla kadry dydaktycznej w formie wykładów w Wyższej Szkole Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej, dla nauczycieli akademickich biorącej udział w projekcie pt. „Poprawa jakości kształcenia na kierunku pielęgniarstwo drogą do zwiększenia liczby absolwentów” w ramach Działania 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nr postępowania: 01/2018/POWER 5.3 data: 11.01.2018 r.

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej
ul. Kościelna 6
41-303 Dąbrowa Górnicza

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przeprowadzenie szkolenia w ilości:

1/ kurs doskonalący dla nauczycieli akademickich w zakresie: Dydaktyka szkoły wyższej – stosowanie nowych technik i narzędzi podczas pracy dydaktycznej – 30 godzin. Kurs ma przyczynić się do wdrożenia efektywnego i wzbudzającego zaufanie studentów sposobu prowadzenia pracy dydaktycznej, wdrożeniu przez nauczycieli nowych technik i narzędzi pracy dydaktycznej, co przyczyni się do poprawy jakości kształcenia na kierunku pielęgniarstwo.

3. ZADANIA PO STRONIE WYKONAWCY

Przeprowadzenie szkolenia w ilości:

1/ kurs doskonalący dla nauczycieli akademickich w zakresie: Dydaktyka szkoły wyższej – stosowanie nowych technik i narzędzi podczas pracy dydaktycznej – 30 godzin Kurs ma przyczynić się do wdrożenia efektywnego i wzbudzającego zaufanie studentów sposobu prowadzenia pracy dydaktycznej, wdrożeniu przez nauczycieli nowych technik i narzędzi pracy dydaktycznej, co przyczyni się do poprawy jakości kształcenia na kierunku pielęgniarstwo.

4. ZADANIA PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO
 • W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może wymagać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
 • Zamawiający nie jest zobowiązany do uzasadnienia swojej decyzji w przypadku odrzucenia oferty.
 • Wyniki oceny ofert będą dostępne w jego siedzibie. Na wniosek Wykonawcy, Zamawiający ma obowiązek udostępnić wnioskodawcy protokół postępowania (z wykluczeniem załączników do protokołu).
 • W przypadku wyboru oferty Wykonawców występujących wspólnie, najpóźniej w dniu podpisania umowy na realizację zamówienia przekażą oni Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę.
 • Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z podpisanej umowy, musi być́ tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
 • W umowie zostaną określone strony i przedmiot zamówienia oraz termin realizacji umowy. Umowa będzie zawierała określenie kosztów usługi wykonania analizy i sposobu zapłaty za realizację zamówienia.
5. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia (umowy) – od dnia 29.01.2018 r. do dnia 28.02.2018 r.
Miejsce realizacji zamówienia – siedziba Zamawiającego tj. Dąbrowa Górnicza, ul. Kościelna 6

6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzieleneie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy którzy:

 • Akceptują treść́ zapytania bez zastrzeżeń oraz wypełnią i złożą w terminie ofertę – Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego;
 • Posiadają kwalifikacje wymagane do wykonania zamówienia.
 • Posiadają wiedzę i doświadczenie do prawidłowego wykonania zamówienia.
 • Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia.
 • Gwarantują, że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wszelkie wymagane kwalifikacje i doświadczenie wykonania zamówienia.

2. Z możliwości realizacji zamówienia wykluczone s podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub z osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, w szczególności poprzez:

 • Uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 • Posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji,
 • Pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika Pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, bocznej drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

3. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”, na podstawie analizy złożonych dokumentów.

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

7. DOKUMENTY WYMAGANE W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW

Oświadczenia i dokumenty, jakie muszą przedłożyć Wykonawcy:

1. Wypełniony formularz ofertowy – zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zapytania ofertowego;

2. Wypełniony druk CV – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego;

3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych stanowiące załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego;

8. WALUTA, W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA

Walutą, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia jest złoty polski (PLN).

9. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępne jest w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie www.wsps.pl;

2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofert na dane zamówienie.

3. Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.

4. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

5. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.

6. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę.

7. Dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność́ z oryginałem przez Wykonawcę.

8. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.

9. W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty, zawierały informacje, stanowiące tajemnicę w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę. Nie mogą stanowić tajemnicy informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia oraz warunków płatności zawartych w ofercie.

10. Ofertę należy składać lub nadsyłać w formie pisemnej w zapieczętowanej kopercie – w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazw i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres:

Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej
ul. Kościelna 6
41-303 Dąbrowa Górnicza
Z dopiskiem Oferta - Zapytanie ofertowe nr 01/2017/POWER 5.3

11. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca moe wprowadzić zmiany do złoonej oferty. Zmiany winny być doręczone Zamawiajcemu na piśmie pod rygorem niewaności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian winno być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawierać́ dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA”.

12. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wycofać ofertę.

10. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z POTENCJALNYMI WYKONAWCAMI

Osobami uprawnionymi do kontaktowania si z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień́ dotyczących postępowania s: Anna Borecka.

11. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY

1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lub przesłać́ listownie w terminie do dnia 22.01.2018 r. do godziny 16.00.

2. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert, zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy bez otwierania. Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania oferty ma data i godzina jej wpływu do Zamawiającego, a nie data wysłania przesyłki pocztowej lub kurierskiej. Wyniki postępowania zostana ogłoszone 23.01.2018 r. i opublikowane w gablocie na Uczelni WSPS i na stronie www.wsps.pl

12. KRYTERIA OCENY OFERT I WYBORU WYKONAWCY

Kryteria oceny i ich znaczenie (100%=100pkt):
a) Koszt realizacji usługi
WAGA KRYTERIUM 100 % = 100 pkt

Dodatkowe elementy podlegające ocenie:

1. Wykształcenie wyższe kierunkowe lub pokrewne

2. Doświadczenie zawodowe w zakresie dydaktyki

Kryteria podlegają ocenie na zasadzie spełnia – nie spełnia.

13. SPOSÓB OBLICZENIA OFERTY

Metodologia liczenia punktów w kryterium cena:
Cena najniższa = max. ilość́ punktów w kryterium.
Należy podać́ łączny koszt usługi.
Punkty dla pozostałych ofert oblicza si wg wzoru:

WZÓR
14. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym i w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą według kryteriów podanych w punkcie 12 niniejszego zapytania ofertowego.

Wyniki postępowania zostaną ogłoszone na stronie internetowej oraz siedzibie zamawiającego.

Zamawiający zawrze umowę w terminie nie krótszym niż 7 dni od przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

W powiadomieniu wysłanym Wykonawcy, którego ofertę wybrano Zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy.

15. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

16. FINANSOWANIE

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu pn. „Poprawa jakości kształcenia na kierunku pielęgniarstwo drogą do zwiększenia liczby absolwentów”

Do zapytania ofertowego dołączono:

O PROJEKCIE
POBIERZ
 • PODANIE
 • REGULAMIN
KONTAKT
MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
 
PROJEKT: "POPRAWA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA DROGĄ DO ZWIĘKSZENIA ILOŚCI ABSOLWENTÓW"